Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOVATELSKÝ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ

I.
Úvodní ustanovení


Chovatelský a zápisní řád slouží pro řízení chovu plemen severských psů, a to Aljašského malamuta, grónského psa, kanadského eskymáckého psa, samojeda a sibiřského husky. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Tímto chovatelským a zápisním řádem jsou upravena práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen. Pro členy Klubu severských psů platí v plném rozsahu Chovatelský a zápisní řád ČMKU.

II.
Chovní jedinci


- chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný PP, vystavený nebo zaregistrovaný plemennou knihou ( PK ) uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek, stanovených bonitačním řádem.

1. Minimální věk pro bonitaci: Pes – 15 měsíců
Fena – 15 měsíců

Minimální věk pro použití v chovu: Pes – 18 měsíců
Fena – 18 měsíců

Maximální věk pro použití v chovu: Pes – bez omezení
Fena – nejpozdější krytí v den, kdy dosáhne věku 8 let. V odůvodněných případech a vyjímečně může výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele podložené aktuálním vyšetřením feny prodloužit chovnost, a to výhradně u fen, které již minimálně jeden vrh měly. Kluby pro plemeno vzájemně bezvýhradně uznávají chovnost jedinců. Oba kluby pro aljašského malamuta a samojeda se dohodly o poskytování informací o uchovněných zvířatech a jejich zveřejňování.

- Chovná fena smí mít pouze jeden vrh v kalendářním roce.
- Počet krytí v jednom roce u psa není omezen.
- Podmínkou pro zařazení do chovu je dosažení příslušného věku, úspěšné absolvování bonitace a povolený stupeň dysplazie kyčelního kloubu. Každý pes smí být bonitován pouze 1x za život. Odvolání proti výsledku je možné písemně do 14 dní po bonitaci ( podle poštovního razítka ) k hlavnímu poradci. Jiná rebonitace není přípustná. Bonitaci je však z důvodu momentální indispozice psa po dohodě s majitelem odložit. U nechovných zvířat se záznam neprovádí do PP zvířete, ale pouze do bonitační karty.
- Výbor Klubu je oprávněn vyloučit z chovu jedince, u nichž je prokázáno, že předávají svému potomstvu vadu neslučující se s platnými standardy FCI či dědičné choroby a také takové, u nichž se prokáže, že mají chirurgicky odstraněnou dědičnou vadu nebo vadu vylučující podle standardu FCI.
- Pokud jsou u bonitovaného jedince zjištěny vážné vady, zejména morfologické, jež však ještě připouštějí zařazení psa do chovu, je na rozhodnutí bonitační komise, zda stanoví pro uchovnění psa podmínku:

a) předvedení odchovu a po jeho zhodnocení možnost potvrzení chovnosti na doživotí
b) povinnost konsultace vhodného partnera s příslušným PCH ( tj. krýt na doporučení poradce chovu )
c) zákaz příbuzenské plemenitby až do 3. generace včetně

III.
Chov a jeho řízení

- Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu.
- Volba krycích psů je v kompetenci chovatele a na doporučení poradce chovu.
- Poradce chovu je povinen upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných partnerů a poradit mu podle svého nejlepšího vědomí.
- Druhy chovu: Kontrolovaný – využívá chovné jedince s minimálně třemi
generacemi předků zapsaných v PK uznaných FCI.
Evidovaný – využívá i jedince s neúplnými třemi generacemi
předků. Při zápisu do PK musí být před číslo zápisu
uvedena zkratka REG. Tento druh chovu se povoluje
u plemen, která jsou celosvětově vzácná a která jsou
doplňovaná z přírodních zdrojů.
Obecný – podmínky u obecného chovu : HD 0/0 ( A1, A2,
OFA- excellent, good ), 0/1, 1/0, 1/1 ( B1, B2, OFA-
fair ).
Výběrový – podmínky u výběrového chovu : HD 0/0 ( A1, A2,
OFA-excellent )

IV.
Chovatel, majitel chovného psa

- Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovná stanice byla řádně zaregistrována hlavní plemennou knihou ( PK ).
- Majitel chovného psa je ta osoba, která jedince právoplatně nabyla a může se prokázat jeho PP. Držitelem chovného psa je buď jeho majitel nebo ten, kdo je majitelem oprávněn používat ho ke krytí fen.
- Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 ti dnů oznámen písemně Výboru klubu.
- Klub je oprávněn kontrolovat zdravotní stav a ustájení chovných jedinců a ze zjištěných závad vyvolit důsledky.
- Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovné stanici nového majitele feny a na něj se také převádí všechny povinnosti z krytí chovným psem.
- Zemře-li majitel březí feny rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. ( je možný i zápis na chovnou stanici zemřelého.
- Křížení chovných jedinců s nechovnými je zakázáno.
- Zamýšlí-li chovatel použít příbuzenskou plemenitbu takového stupně, že při ní má dojít k úbytku počtu předků od 12 výše při čtyřgeneračním rodokmenu, musí prostřednictvím PCH pro dané plemeno předem písemně a s uvedením chovatelského záměru požádat o povolení výbor klubu.
- Chovatelský servis pro nečleny provádí KSP na základě písemní žádosti chovatele – nečlena, jež musí obsahovat jeho výslovný souhlas s plným podřízením se veškerým řádům KSP po celou dobu jednotlivého chovného využití feny, pro niž byl vyžádán krycí list ( tj. od krytí do odběru štěňat od chovatele ) a zároveň do vydání PP štěňat.
- Uchovnění psů a fen je možné bez písemné žádosti. Ceny všech služeb včetně služeb PK pro nečleny jsou dvojnásobné.

V.
Krycí list

- Pro plánované krytí feny vystavuje příslušný poradce chovu krycí listy ( KL ).
- Platnost KL je omezena na jeden kalendářní rok a PCH jej vydá na základě písemné žádosti chovatele na oficielním klubovém formuláři ( příloha ) a při doložení platby za vydání KL a členství na příslušný rok - kopie.
- Prodloužení nevyužitého KL provádí PCH zdarma, pokud o to chovatel požádá.
- O KL žádá chovatel nejpozději 8 týdnů před předpokládaným háráním feny.
- Krycí listy musí obsahovat následující údaje:

a) jméno psa ( psů ) navrženého ke krytí a číslo jejich zápisu od PK
b) jméno feny a její číslo zápisu
c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa
d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
e) podpis obou majitelů
f) datum krytí feny a datum narození štěňat
g) počet narozených štěňat

- Po krytí odešle chovatel kopii řádně vyplněného KL poradci chovu.
- Po narození štěňat doplní chovatel počet narozených štěňat na originál KL a opět odešle PCH.
- Řádně vyplněné a podepsané KL jsou doklad, který je součást přihlášky vrhu, nutný k zápisu štěňat do PK.

VI.
Krytí

- Chovatelé a majitelé chovných psů se důrazně upozorňují, aby před každým zamyšleným krytím podepsali vzájemnou písemnou dohodu, kde budou vyjasněny všechny jejich závazky včetně finančních.
- Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu a na základě platného KL.
- Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.
- Doporučuje se krýt fenu u majitele ( držitele ) psa. Fenu by měl ke krytí doprovázet její majitel, nebo jím pověřená osoba.
- Pokud fena zůstává u majitele ( držitele ) psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené ( krmení, škody způsobené fenou ) a dopravu zpět hradí majitel feny.
- Držitel psa je povinen se v té době o fenu řádně starat a ručí i za škody, které by v této době způsobila třetí osobě.
- Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit náhradní pes jen se souhlasem majitele feny.
- Při neplánovitém nakrytí jiným psem než smluveným, je držitel chovného psa povinen toto majiteli feny ohlásit a nahradit všechny vzniklé škody. Držitel psa nesmí po takovém krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.
- Pokud by došlo k úhynu v době, kdy byla feny v péči držitele psa, nechá tento na své náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tom zprávu majiteli feny.
- Pokud smrt nastala z viny držitele psa, je tento povinen její ztrátu nahradit. Pokud toto zavinění nemá, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa veškeré náklady, které mu smrtí feny nastaly.
- Po aktu vyplní držitel psa a majitel feny KL. Při úhradě krytí štěnětem se doporučuje sepsat dohodu, která musí hlavně obsahovat následující body:


a) práva prvního výběru , tj. práva vybrat si jedno štěně z vrhu jako první.
b) Doba výběru štěněte majitelem psa
c) Doba odběru štěněte majitelem psa
d) Doba, po které právo na výběr zaniká
e) Doba, po které zaniká právo na odběr štěněte
f) Vyrovnání výloh z dopravou
g) Zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne mrtvá štěňata, jen jedno štěně nebo, že štěně zvolené majitelem psa do odběru uhyne.

- Je povoleno užít umělé inseminace, ale příslušný veterinář provádějící tento úkon musí na KL svým podpisem ztvrdit, že užil sperma určeného psa. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.
- Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí své feny stejným psem.
- Právo krytí zdarma zanikne úhynem feny nebo psa.
- Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz, uhrazených za krytí.
- Před zamyšleným zahraničním krytím je chovatel povinen PCH zaslat kopie PP vybraného psa, kopii dokladu o jeho uchovnění a kopii výsledku vyšetření HD.

VII.
Vrh

- fena očekávající vrh má být umístěna v domácnosti svého majitele.Pokud je nutno umístit fenu k některé další osobě má být o této skutečnosti zpraven PCH.
- Počet vrhů feny je stanoven na jeden v kalendářním roce. Počet štěňat ve vrhu je neomezen. Všechna štěňata mohou být ponechána ke kojení feně.
- O narození štěňat je chovatel povinen do týdne podat zprávu přáslušnému PCH zasláním originálu KL s uvedením počtu narozených štěňat a jejich datumem narození.
- Nezabřeznutí feny hlásí její majitel držiteli krycího psa a příslučnému PCH do 75 dnů po posledním krytí.
- Kontrola vrhu může proběhnout prostřednictvím veterináře při označování štěňat nebo ji provádí klubem určený kontrolor. Potřebu ( respektive povinnost ) klubové kontroly vrhu určuje dílčí poradce chovu pro dané plemeno podle svého uvážení ( např. u prvních vrhů chovatele, po předchozích přestupcích chovatele proti řádu atd. ). Kontrolorovi náleží úhrada cestovních výdajů podle platných předpisů.
- Štěňata se označují buď tetováním do levého ucha nebo čipováním a to podle rozhodnutí chovatele, výdy však celý vrh najednou a jednotným způsobem. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a čísla vydává pouze PK na základě obdržení příslušné žádanky o tetovací čísla.Tuto žádanku obdrží chovatel od PCH po obdržení KL společně s Přihláškou vrhu.
- Po vyplnění přihlášky vrhu a řádným označením ŽoTČ ( veterinář pod jmény štěňat stvrdí svůj úkon datumem kdy jej prováděl, svým podpisem a razítkem ) pošle chovatel vše zpět příslušnému PCH.
- Poradce pak předá tyto tiskopisy po kontrole na Hlavní PK k vystavení PP na štěňata.
- Při prodeji musí být štěňata nejméně 50 dní stará, v dobré zdravotní kondici, odčervená a označena tetováním či čipováním.

VIII.
Chovná stanice

- o registraci chovné stanice žádá chovatel centrální plemennou knihu.
- Chovateli může být chráněn jen jeden název chovné stanice bez ohledu na počet chovných plemen a fen.
- Nárok na ochranu názvu chovné stanice vzniká její registrací centrální PK v Belgii. Tento název nelze měnit.
- Majitelem chovné stanice může být pouze právně způsobilá osoba.
- Název chovné stanice je trvalou a nedílnou součástí pojmenování jedince.
- Převod chráněného názvu chovné stanice jinému chovateli je možný, ale zaniká mu tak doživotně možnost dalšího chovu.
- Registrace chovné stanice zaniká:
a) písemným prohlášením vlastníka a zrušení chovné stanice
b) úmrtím majitele, pokud chovná stanice nepřešla na jeho dědice
c) odnětím chráněného názvu na základě kárného opatření

- změny jména nebo bydliště majitele chovné stanice musí být do jednoho měsíce hlášeny na hlavní PK.

IX.
Zápisy štěňat do plemenné knihy

- podkladem pro zápis odchovu do PK je přihláška vrhu.
- Součástí přihlášky vrhu jsou KL, potvrzení o tetování štěňat o případné inseminaci a v případě zahraničního krytí i kopie jeho PP užitého psa a doklad o chovnosti pokud se v dané zemi vydává.
- Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat.
- Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem.
- Jména štěňat prvního vrhu každého plemene v každé chovné stanici začínají písmenem A, další vrhy se řadí abecedním sledem písmen ( druhý B, třetí C )
- Jména štěňat v jedné chovné stanici se nesmí opakovat.

X.
Zápis importovaných jedinců do plemenní knihy

- jedincům dovezeným s PP vystavenými členskými organizacemi FCI přiděluje PK číslo zápisu.

XI.
Průkaz původu = PP

- PP je vystaven na formuláře uznaném FCI a označeném jejím znakem.
- PP musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů i nejméně tři generace předků ( kromě evidovaného a experimentálního chovu ).
- Pro každého jedince je vystavován jeden PP
- Ztrátu PP je nutno hlásit ihned PK. Za poškozený, zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
- Zápisy do PP smí provádět pouze PK. Zápisy z výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a další provádí do PP nebo jeho přílohy oprávnění pracovníci.
- Za správnost údajů uvedených v PP ručí svým podpisem ten, kdo PP vystavil.

XII.
Vývoz

- PP jedince vyveženého mimo území ČR musí být centrální plemennou knihou opatřen razítkem „EXPORT PEDIGREE“ a adresou nového nabyvatele.
- Nákup, prodej nebo vývoz psů obchodními organizacemi je v rozporu s předpisy FCI. Toto neplatí u zprostředkovatelské služby mezi chovatelem a nabyvatelem.

XIII.
Závěrečná ustanovení

- porušením výše uvedených ustanovení chovatelského a zápisního řádu se chovatel nebo majitel ( držitel chovného psa ) vystavuje možnosti kárného stíhání.

Použité zkratky:

FCI – Mezinárodní kynologická organizace
ČMKU – Českomoravská kynologická unie
KSP - Klub severských psů
PK – Plemenná kniha
CHS – Chovatelská stanice
PCH – Poradce chovu
HPCH – Hlavní poradce chovu
PP – Průkaz původu
PZŠ- Přihláška zápisu štěňat ( též Přihláška vrhu )
KL – Krycí list
HD – Dysplazie kyčelního kloubu
ŽoTČ – žádanka o tetovací čísla

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

40 Ways to Lop off Your Blood Pressure

(ADalobacebralo, 27. 9. 2018 16:55)

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-pharmacie-andorre/